ኣቀራርባ:

 

እንቋዕ ብድሓን መጻኹም: ስራሕና ንመንእሰያት፡ንተማሃሮ፡ንነዊሕ ግዜ ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑን ከምኡ እውን ንሓደስቲ ካብ ስራሕ ኣልቦነት ንምግልጋል ኮይኑ፡ብዝቐልጠፈ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ከምዝኣትዉ ምግባር እዩ፡፡ ዕላማ ስራሕና ድማ ኣብቲ ዓለማዊ ናይ ምዕባለ ፍልጠት ከም ቀንዲ ተዋሳእትን ኣብ ናይ ሽወደን ዕዳጋ ስራሕ ጽልዋ ንምሕዳርን፡ከምኡ እውን ናይ ነፍስወከፍ ፍሉይ ስነፍልጠታዊ ተኽእሎታትን ንምንጽብራቕ ዝዓለመ እዩ፡፡ ንሕና ምስ ቤትጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ፡ትካላት፡ዘይመንግስታውያን ውድባትን፡ዝተፈላለያ ምምሕዳር ከተማታትን ብሓባር ንሰርሕ፡፡ቀንዲ ዕላማና ድማ ንተሳተፍቲ ኣብ ሕብረተሰብ ሽወደን ከምዝኣትዉን ከምኡ እውን ብቕልጡፍ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ንምእታው ዝዓለመ እዩ፡፡ ፍልስፍናና ኩሉ ግዜ ኣብ ሕሉፍን መጻእን ምሕሳብ እዩ፡፡በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ንዓመዊልና ዝያዳ ርዝነትን ክብረት ዘለዎ ዋጋን ንፈጥረሎም፡፡ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ቁጠባን፡ግዜን፡ብሉጽነትን ብዝከኣል መጠን ውጽኢታዊ ንክኸውን ንቃለስ፡፡
ዕላማና ቅድሚ ኩሉ ዕግበት ዓማዊልና ንምምላእ እዩ፡፡ Travos AB ምስ Arbetslivssupport ብምትሕብባር ዝሰርሕ ትካል ኢዩ።
ማእከላይ ቤትጽሕፈትና ኣብ ናካ ይርከብ. ምትሕብባር ሽርክነት መርበብ ስርዓተ መስመር ስራሕና እዞም ዝስዕቡ ቅርጽታት ኣለዎ፡- * ሞያዊ ክንክን * ሞያዊ ገምጋም * ሓባራዊ ንድፊ * ምስጢራውነት * ስልጠና(ብመሰረት ስትሪድ ሞደል) * መጋጥምቲ (ፍሎው ሞዴል ኦፍ ኮቺንግ) * ምክትታል * ውጽኢት
ሓገዝን ምዝማድን ስራሕ
ደገፍን መጻምድትን. ደገፍን መጻምድትን ንዓኻ ብፍላይ ስራሕ ንእትደሊ ብውልቀ ዝሰማማዓካ ኣገልግሎት ንመሃብ እዩ፡፡እትረኽቦ ደገፋት ከም መሳርሕን ከምኡ እውን ምስ ወሃቢ ስራሕ ቀጻሊ ርክባት ምግባር እዩ፡፡ እዞም ዝስዕቡ ዕድላት ንኽትረኽቡ ድማ ንዕድመኩም
* ናይ ተሳተፍቲ ዓቕምን ብቕዓትን ከምኡ እውን ኩነታት ሞያዊ ክእለቶም ምድህሳስ እዩ፡፡ * ምሕጋዝ ስራሕ ምድላይን ምርካብን * ሓገዝ ምድላው ምልክታን ሰነዳትን * ርክባት ምስ ወሃብ ስራሕ * ምክትታል ዝሓተትካዮ ስራሕ * ምልላይ ኣድላይነት ደላይ ስራሕን ወሃብ ስራሕን * ደገፍ ኣማኻሪ * ቦታ መምሃሪ ንጥፈታት ስራሕ * ልምምድን ምድላው ቃለ መሕትት ስራሕን * መጽናዕትን ሞያዊ ምኽርን(ግድነታዊ ንጥፈታት) * ሓገዝ ትምህርታዊ ሓበሬታ * ደራኺ ዝርርብ(ኣንቀሳቓሲ) * ጉጅላዊ ንጥፈታት * ዑደት ትምህርቲ * ሰሚናር * ትምህርቲ ኮምፑዩተር * ትምህርቲ ቋንቋ * ማሕበራዊ ሓበሬታ * ሓጸርቲ ኣስተምህሮ
ናባና ንምምጻእ፡ እዋናዊ ሓገዝ የድልየካ ድዩ ንምውሳን ምስ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ተራኸብ፡፡ Stockholm/ስቶኮልም ኮድ: KA 10049944 Arvika/ስቶኮልም ኮድ: KA 10049944

Nacka

Södertälje

Solna

Kista

Arvika

Västerås

YOU GIVE BUT LITTLE WHEN YOU GIVE OF YOUR POSSESSIONS

IT IS WHEN YOU GIVE OF YOURSELF THAT YOU TRULY GIVE

Kahlil Gibran, The Prophet

ማሕበራዊ ትምህርቲ ብመሰረት ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ 4 ክፋላት ዘለዎ ኮይኑ 8 ዓይነት ትምህርቲ ዝሓዘለ ትሕዝቶ ኣለዎ፡፡ ኣባና ንምምጻእ ኣብዚ ዝስዕብ ድሕረ ገጽ ተመዝገብ፡፡

https://nacka.proofx.se/U8ZhYbbSLMXapqJ1Tu7JPH/

ማሕበራዊ ኣስተምህሮ
ኪኢላታት ስራሕ ንሕና ናይ ስራሕ ኪኢላታት ምእንታኻ ኢና ኣብዚ ዘሎና፡፡ንስኻ ከም ደላይ ስራሕ ከምኡ እውን ንሕና ከም ኣማኸርቲ ስራሕ፡ ንስኻ ስራሕ እትረኽበሉ መንገዲ ምንዳይ እዩ፡፡ቅድሚ ንዓና ምምራጽካ፡ካብ ኣማኸርቲ ናካ ኮሙን ውሳኔ ዝረኸብካን፡ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ንኽንሕግዘካ መሰል ዝረኸብካን ክትከውን ኣሎካ፡፡ስለዚ ንዓኻ ዝሰማማዓካ ናይ ስራሕ ኪኢላ ድማ ባዕልኻ ትመርጽ፡፡
ቤት ጽሕፈት ዕድላት ኣሰልጣኒ ስራሕ ሰሎንቱና እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም፡- * ካባና ናይ ስራሕ ኣሰልጣኒ ፡ልምምድ ስራሕ፡ስልጠና ስራሕን ትረክብ፡፡ኣብ ናይ ዕዳጋ ስራሕ ንምእታውን ካልእ ዝተፈላለየ ሓገዛት ክንሕግዘኩም ኢና፡፡
አድራሻ‏

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Ektorpsvägen 4C, 131 47 Nacka

info@travos.se

0728 625 859

Nacka

Solna

Södertälje

Kista

Arvika

Västerås

Genève

ካባና እትረኽቦ ንጥፈታት፡- * ናይ ተሳተፍቲ ዓቕምን ብቕዓትን ከምኡ እውን ኩነታት ሞያዊ ክእለቶም ምድህሳስ እዩ፡፡ * ምሕጋዝ ስራሕ ምድላይን ምርካብን * ሓገዝ ምድላው ምልክታን ሰነዳትን * ርክባት ምስ ወሃብ ስራሕ * ምክትታል ዝሓተትካዮ ስራሕ * ምልላይ ኣድላይነት ደላይ ስራሕን ወሃብ ስራሕን * ደገፍ ኣማኻሪ * ቦታ መምሃሪ ንጥፈታት ስራሕ * ልምምድን ምድላው ቃለ መሕትት ስራሕን * መጽናዕትን ሞያዊ ምኽርን(ግድነታዊ ንጥፈታት) * ሓገዝ ትምህርታዊ ሓበሬታ * ደራኺ ዝርርብ(ኣንቀሳቓሲ) * ጉጅላዊ ንጥፈታት * ዑደት ትምህርቲ * ሰሚናር * ትምህርቲ ኮምፑዩተር * ትምህርቲ ቋንቋ * ማሕበራዊ ሓበሬታ * ሓጸርቲ ኣስተምህሮ
ናይ ስራሕ ኪኢላ ሓገዝ ንመን ይምልከቶ * መንእሰያ ካብ 18-24 ኣብ ስራሕን ትምህርትን ዘየለዉ * ቁጠባዊ ሓገዝ ንዝረኽቡ ሰባት * ኣብ ናካን ሰሎንቱናን ዝቕመጡ ብሰንኪ ሕጽረታት ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዘየለዉ * ኣብ ናካ ዝቕመጡ ሕጽረት ቋንቋ ሽወደን ዘለዎም ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዘየለዉ * ሓደስቲ ወጻእተኛታት መትከል እግሪ ዝተፈቕደሎምን፡ኣብ ኣራኸብቲ ስራሕ መሰል ሓገዝ ዝተፈቕደሎም * ድሕሪ መትከል ግዜ 2 ዓመት ገና ሕጽረት ቋንቋ ሽወደን ዘለዎምን፡ካብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ወጻኢ ዘለዉን * ስድራቤት ወጻእተኛታት ሕጊ መትከል እግሪ ዘይተፈቕደሎም
ካባና እትረኽቦ ንጥፈታት፡- * ናይ ተሳተፍቲ ዓቕምን ብቕዓትን ከምኡ እውን ኩነታት ሞያዊ ክእለቶም ምድህሳስ እዩ፡፡ * ምሕጋዝ ስራሕ ምድላይን ምርካብን * ሓገዝ ምድላው ምልክታን ሰነዳትን * ርክባት ምስ ወሃብ ስራሕ * ምክትታል ዝሓተትካዮ ስራሕ * ምልላይ ኣድላይነት ደላይ ስራሕን ወሃብ ስራሕን * ደገፍ ኣማኻሪ * ቦታ መምሃሪ ንጥፈታት ስራሕ * ልምምድን ምድላው ቃለ መሕትት ስራሕን * መጽናዕትን ሞያዊ ምኽርን(ግድነታዊ ንጥፈታት) * ሓገዝ ትምህርታዊ ሓበሬታ * ደራኺ ዝርርብ(ኣንቀሳቓሲ) * ጉጅላዊ ንጥፈታት * ዑደት ትምህርቲ * ሰሚናር * ትምህርቲ ኮምፑዩተር * ትምህርቲ ቋንቋ * ማሕበራዊ ሓበሬታ * ሓጸርቲ ኣስተምህሮ
* ስራሕ ኣልቦ ኮንካ ኣብ ሰሎንቱና ዝተመዝገብካ፡ሰሉስን ሓሙስን ካብ ሰዓት 13:00-15:30 ቤት ጽሕፈት ዕድላት ክፉት እዩ፡፡ * ቤት ጽሕፈት ዕድላት እቶም ካብ 16 ዓመት ነብሶም ንክኽእሉ ሓገዝ ዘድልዮም ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ መንእሰያት እዩ፡፡ቅድሚ ኣሰልጣኒ ስራሕ ምምዳብና፡ምስ ቤት ጽሕፈት ዕድላት ብዝበለጸ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከምዘድልየካ ክንድህስስ ኢና፡፡ ቤት ጽሕፈት ዕድላት መሰል መጻምዲ ስራሕ ንምርካብ እንተወሲኑ፡ንዓና ብምምራጽካ እንቋዕ ድሓን መጻእካ ንብለካ፡፡
1
ቁ.1- ንሓደስቲ ኣብ ሽወደን(12 ሰዓታት) * ኣብ ሽወደን ንምምጻእ * ኣብ ሽወደን ምቕማጥ * ጥዕናዊ ክንክን ኣብ ሽወደን
2
ቁ.2- ስራሕን ትምህርትን * ኣብ ሽወደን ነብስኻ ምኽኣልን ምምዕባልን
3
ቁ.3- ደሞክራሲ * ውልቃዊ መሰልን ግዴታን * ኣብ ሽወደን ጽልዋ ምሕዳር
4
ቁ.4- ስድራን ቆልዑትን • ምምስራት ስድራቤትን ኣብ ሽወደን ምስ ቆልዑት ምንባርን • እርጋን ኣብ ሽወደን
እቲ መደብ ትምህርቲ ብኸምዚ ዝስዕብ መልክዕ ይካየድ * ብዛዕባ ሕግታት ሕቡራት ሃገራትን ሰብኣዊ መሰላትን * ኣመላኻኽታ ቆልዑት * ኣመላኻኽታ ብዙሕነት * እቲ ትምህርቲ ዋላ ሰባት ዝተፈላለየ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ከምኡ እውን ስነ መትናዊ ስንክልናን ምስ ስደት ዝተኣሳሰር ጸገማት ጥዕናን ዘለዎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሳተፍዎ ይኽእሉ፡፡
C
L
ንውሓት ግዜ ኣገልግሎት እቲ ትምህርቲ 69 ሰዓታት ይወስድ፡፡እቶም ተሳተፍቲ ማሕበራዊ ሌላ ምስ ስራሕን ትምህርትን ከምኡ እውን ምስ ካልእ ንጥፈታት ብምዝማድ ኣብ ስራሕ ዓለም ንምእታው ምእንቲ ክቀላጠፍ እዩ፡፡ብመሰረት ኣብዚ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ 6 ቅርጺ ንድፍታት፡እቲ ዝወሃብ ማሕበራዊ ኣስተምህሮ ኣብ ቅድሚ ቀትርን፡ድሕሪ ቀትርን፡ ምሸት፡ከምኡ እውን ቀዳመ ሰንበት ይወሃብ፡፡ እቲ ዝወሃብ ማሕበራዊ ኣስተምህሮ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ሰሙን 4 ሰዓታት ንመዓልቲ ክኸውን እንከሎ፡እንተላይ ትምህርቲ ብዛዕባ ኣፍልጦ ናካ ድማ ን6 ሰሙናት የጠቓልል፡፡
A
ማሕበራዊ ኣስተምህሮ ንሓደስቲ ዝወሃብ ኮይኑ፡ኣብ ሕብረተሰብ ሽወደን ንምእታው ዝወሃብ መባእታዊ ትምህርቲ እዩ፡፡ትሕዝቶ እቲ ትምህርቲ ዝተፈላለየ ክፋላት ዘለዎ ኮይኑ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን ንምፍላጥ ብቕዓትካ ዘሕይል እዩ፡፡

Mahasen Habib

076-205 70 19 mahasen.habib

@arbetslivssupport.se

 

Amell Memmi,

073-707 63 47

amell.memmi

@arbetslivssupport.se

 

Timéo Skarander

072-862 58 59 timeo.skarander

@arbetslivssupport.se

 

Karim Tano

070- 756 27 15

karim.tano

@arbetslivssupport.se

 

Bobby Ahlborg

070- 781 01 30 bobby.ahlborg

@arbetslivssupport.se

Elham Norouzi

076-517 25 77 elham.norouzi

@arbetslivssupport.se

 

Monica Lindberg monica.lindberg

@travos.se

Frida Vastamäki

072-009 08 98 frida.vastamaki

@arbetslivssupport.se

 

Gulled Hassan

gulled@travos.se

Tara Gündogmus

0720-19 08 97

Tara.gundogmus

@arbetslivssupport.se

Mooner Hasler

070- 452 31 49 mooner.hasler

@arbetslivssupport.se

TRAVOS AB